Uchwały KK

Skład

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Wzory dokumentów wyborczych
dla organizacji zakładowej
/międzyzakładowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Porozumienie elektorzy

Wybory z urną

Uchwały ZRM

Uchwały KK

Struktury problemowe

Ordynacja wyborcza

Statut

Kontakt

Uchwała KK nr 5/2013
ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2014-2018

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku z kończącą się siódmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.
§ 1
1. W terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. odbywają się wybory:
1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
2) delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
3) delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
4) wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.  
 
2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. odbywają się wybory:
1) władz regionów;
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 
3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. odbywają się wybory:
1) władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
2) władz regionalnych sekretariatów branżowych;
3) delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
4) delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.

4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2014 r. odbywają się wybory:
1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
2) delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.

5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2014 r. odbywają się wybory:
1) władz krajowych sekretariatów branżowych;
2) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

6. W terminie do 31 października 2014 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).
 
§ 2
1.Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu. 
2.Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej. 
3.Dokładny termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 2/09.