Małopolska Sekcja Pomocy Społecznej

Krajowa Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność"

6 maja 2010

W dniu 6.05.2010 na zebraniu wyborczym wybrano nową Radę Sekcji w składzie:
- Stanisław Jamka – przewodniczący, tel./fax 12 421-83-95, 501 746-793, e-mail: polfranko@o2.pl, NSZZ "Solidarność" Region Małopolski, Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
- Renata Będkowska – v-ce przewodnicząca
- Sławomir Franusiewicz – v-ce przewodniczący
- Edward Sandecki – v-ce przewodniczący
- Zbigniew Morydz – sekretarz
- Maria Borowska – członek
- Lucyna Dobek – członek
- Barbara Tokarz – członek
- Jan Sołtys – członek
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
- Eleonora Pająk – przewodnicząca
- Jolanta Dyrek – członek
- Barbara Książek – członek


Informacja dotycząca domów pomocy społecznej w świetle standardów świadczonych usług czytaj


Poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 296) czytaj


Koleżanki i Koledzy,
bardzo proszę o zapoznanie się z nowym projektem poselskim, regulującym kwestie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych w domach pomocy społecznej. Projekt ustawy należy czytać razem z ustawami o: zakładach pomocy społecznej oraz o pomocy społecznej. Nowy projekt (na razie jego ramy, potrzeba wypracować sensowne akty wykonawcze) wydaje się być idącym we właściwym kierunku. Jeżeli tak, to należy mocno go lobować i naciskać poprzez władze Z.Z. jak również parlamentarzystów i samorządowców na MPiPS oraz Poselską Komisje Rodziny i Polityki Społecznej, które to mogą mieć bardzo istotny wpływ na dalsze losy ustawy w procesie legislacyjnym. Wszelkie sugestie można również kierować do mnie (adres e-mailowy znany), postaram się je ewentualnie wykorzystać poprzez Radę Polityki Społecznej przy MIPS.

Pozdrawiam,
Henryk Sikora

Projekt ustawy czytaj


Pismo Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej ws. zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej czytaj


5 listopada 2008

4 listopada w MPiPS odbyła się rozmowa z Dyrektorem Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej Panią Krystyną Wyrwicką, podczas której uzyskano następujące informacje:

  1. w dniu dzisiejszym w resorcie pracy odbyło się spotkanie z resortem zdrowia i NFZ w kwestiach dotyczących usług pielęgniarskich świadczonych w dps-ach. MPiPS stoi w dalszym ciągu (potwierdzał to min. Jarosław Duda) na stanowisku, iż kwestią kontraktowania ww. usług powinien zajmować się dyrektor jednostki, i prace będą zmierzały w tym kierunku,
  2. środki zwrócone przez województwo małopolskie wywołały w samym MPiPS zdziwienie i oburzenie. Jeszcze do 15 października był czas na zwrócenie ich z powrotem do Małopolski, niestety nikt o to nie poprosił,
  3. w dalszym ciągu trwają prace legislacyjne nad nowelą ustawy o pomocy społecznej. Ustawa ta napotyka na opór ze strony MF w kwestiach skutków finansowych wynikających z jej zapisów.

10 października 2008

W dniu 5 października MPiPS przekazało informacje, iż środki (150 mln w skali kraju), o których była mowa na spotkaniu Sekcji zostały już rozdysponowane na poszczególne województwa. Województwo małopolskie otrzymało kwotę 11 milionów złotych, z przeznaczeniem na m.in. „środki te powinny służyć zabezpieczeniu wszystkich niezbędnych wydatków 2008 roku związanych z utrzymaniem standardu usług świadczonych w tych jednostkach, w tym także zrekompensowaniu niskich wynagrodzeń pracownikom tych jednostek”. Po tej informacji od razu skontaktowałem się z Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Panią Małgorzatą Lechowicz z zapytaniem, kiedy przedmiotowe środki zostaną rozdysponowane do poszczególnych powiatów. Odpowiedź jaką uzyskałem była szokująca i oburzająca, 11 mln złotych zostało zwrócone!!!! bezpowrotnie do ministerstwa finansów. Dokonała tego Pani Dyrektor Lechowicz, w sytuacji kiedy województwo małopolskie ma 51% domów pomocy społecznej nie spełniających wymogów standaryzacji i bardzo niski poziom wynagrodzeń pracowniczych.
W związku z powyższym Zarząd Regionu i Sekcja wystosowały pismo do wojewody małopolskiego, z prośbą pilnego wyjaśnienia tego bulwersującego działania, które ze wszechmiar bardzo zaszkodziło systemowi pomocy społecznej. Tylko województwo małopolskie dokonało tak nieodpowiedzialnego i szkodliwego działania.


Spotkanie w NFZ

W dniu 1 października 2008 r. w Krakowskiej siedzibie Małopolskiego Oddziału NFZ ul. Ciemna 6 odbyło się spotkanie dotyczące kontraktowania usług medycznych (pielęgniarskich) świadczonych dla mieszkańców domów pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyła: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Dyrektor NFZ Oddział Małopolska, Dyrektorzy zainteresowanych dpsów, oraz przedstawiciel Małopolskiej Sekcji Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność". Z informacji jakie zostały przekazane podczas spotkania przez pracowników NFZ wynika, że w obecnej sytuacji formalno prawnej istnieje możliwość kontraktowania ww. usług po spełnieniu następujących wymogów.

  1. Z inicjatywy potencjalnych usługodawców, czyli grupy pielęgniarek zostanie powołany podmiot gospodarczy nakierowany na kontraktowanie usług dla mieszkańców dps, w oparciu o skalę Bartela. (Obecnie nie ma możliwości kontraktowania usług dla mieszkańców domów o profilu przewlekle psychicznie chorych).
  2. Pielęgniarki potencjalnie wykonujące kontraktowane usługi powinny spełniać wymogi NFZ dotyczące wykształcenia. Tzn. jeżeli nie posiadają wykształcenia wyższego magisterskiego to dotyczy je ukończenie kursu; dla licencjatów 4 miesięcznego (2 blok nauki), osoby legitymujące się tylko wykształceniem średnim lub policealnym winny ukończyć kurs 8 miesięczne (pełny 1+2 blok nauki). Obecnie na terenie Krakowa nie prowadzi się takiego rodzaju szkoleń.
  3. Grupa kontraktująca usługi musi dysponować gabinetem pielęgniarskim, wyposażonym w odpowiedni sprzęt zgodnym z ustawodawstwem NFZ. Gabinet musi też posiadać wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia sprawozdawczości i administracji (komputer, oprogramowanie, itd.) Wszystkie kwestie dotyczące gabinetu, przed zawarciem kontraktu weryfikuje właściwa co do miejsca lokalizacji stacja SANEPID.
  4. Po właściwym, zgodnym z zapisami prawnymi NFZ wyliczeniu w skali Bartel usług dla mieszkańców, następuje właściwa kontrola z NFZ. Po pozytywnej weryfikacji wszystkich warunków, może dojść do podpisania kontraktu. Który to w trakcie jego trwania może ulegać zmianom i weryfikacji, w związku ze zmianami chorobowymi i potrzebami mieszkańców.
  5. NFZ nawet w przypadku zakontraktowania usług, nie zapewnia pełnej całodobowej opieki, tylko w dni robocze (pn.-pt.) w godz. 6.00 do 18.00. Pozostały okres winny zabezpieczyć inne "służby medyczne" np. na zasadzie usług ponad standardowych w dps.

Reasumując: tylko inicjatywa osobista pielęgniarek może spowodować proces dochodzenia do kontraktowania usług medycznych w dps, nie ma możliwości kontraktowania przez dyrektora dps, nie ma również formy "przymusu" na pielęgniarki do kontraktowania tych usług, NFZ nie gwarantuje, że dana grupa musi otrzymać określony kontrakty (prawo wyboru pacjenta, konkurencja innego podmiotu, itp.) NFZ płaci li tylko za te usługi które dotyczą zakontraktowanych usług (osób). W Województwie Małopolskim powstaje dopiero pilotażowy program wdrażający kontrakty z NFZ w DPS "Betania" w Miechowie oraz DPS w Bochni. Czy te programy wejdą w życie i z jakim skutkiem pokaże czas. Obecnie warto jest przyglądać się temu procesowi i wyciągać odpowiednie wnioski. Aby w przypływie emocji i nie przemyślanych działań, "nie wylać dziecka z kąpielą".


Spotkanie z Prezydium KK

W dniu 05.02.2008 w Gdańsku odbyło się spotkanie z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".Przedstawiona przeze mnie problematyka pomocy społecznej, ze szczególnym nastawieniem na niskie płace, budżety jednostek na rok 2008 poniżej wartości z roku 2007, brak partnerów do merytorycznych rozmów i innych nurtujących problemów spotkała się z poważnymi i zrozumiałymi reakcjami władz KK. Wszystkie te problemy zostały obecnie włączone do pakietu rozmów w Komisji Trójstronnej. Dalsze działania Rządu RP i poszczególnych resortów w kontekście zaznaczonej problematyki będzie skutkowało; bądź to porozumieniami w poszczególnych branżach (w tym w pomocy społecznej) lub w akcjach protestacyjnych skierowanych do 'sprawców" tych rażących zaniedbań.
W związku z zebranymi danymi i tragiczną sytuacją płacową w instytucjach pomocy społecznej w dniu 21.02.2008 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z Ministrem Dudą odpowiedzialnym w resorcie za pomoc społeczną.

Henryk Sikora
Komunikat ze spotkania czytaj