Podwyższenie limitów przedmiotowych w PIT w latach 2020 i 2021

31 marca 2020 r. weszły w życie nowe rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, które podniosły limity zapomóg wypłacanych m.in. organizacje związkowe, zapomów otrzymanych w wyniku indywidualnych zdarzeń losowych oraz świadczeń rzeczowych, zwolnionych od podatku dochodowego. Zmiany objęły także dopłatę do wypoczynku. Zwolnienie będzie obowiązywało w 2020 i 2021 r.

Zmiany wprowadza art. 52l dodany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Nowe regulacje weszły w życie 31 marca 2020 r.


1) Zapomogi o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a, tj. zapomóg innych niż wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej / międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji: 3 000 zł.

Chodzi o zapomogi inne niż zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Wyższy limit dotyczy zapomóg otrzymanych w 2020 r.


2) zapomogi o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. , tj. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci sfinansowanych z innych źródeł niż fundusz socjalny, ZFŚS, fundusze związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra: 10 000 zł.


3) świadczeń rzeczowych , o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67, tj. świadczeń rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz świadczeń pieniężnych, otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS w wysokości 2 000 zł.

Zwolnienie z wyższym limitem dotyczy świadczeń otrzymanych w 2020 r. i 2021 r.


4) Dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18; sfinansowane ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł. Zwolnienie w podwyższonej kwocie obejmuje dopłaty otrzymane w 2020 r. i 2021 r.

Barbara Porzuczek