Spotkanie związkowców z Marszałkiem Witoldem Kozłowskim

28 lutego br. przedstawiciele Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków Region Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz ogólnopolskiego Komitetu Dziady Kultury NSZZ „Solidarność” spotkali się z Witoldem Kozłowskim, marszałkiem województwa małopolskiego i Anną Pieczarką, członkiem Zarządu odpowiedzialnym za kulturę.

Stronę związkową wsparł Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Tematem spotkania były wynagrodzenia w małopolskich instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Urząd Marszałkowski - w szczególności podjęto temat zakończenia dyskryminacji finansowej pracowników instytucji kultury. Marszałek zaproponował przekazanie instytucjom kultury dotacji w wysokości ok. 4 mln zł na podwyżki. Sam sposób rozdziału tych pieniędzy będzie przedmiotem dalszych rozmów.  Sprawa oczywiście musi jeszcze przejść pełną drogę legislacyjną, a przede wszystkim musi zostać poparta wyliczeniami i badaniem poziomu wynagrodzeń w obrębie poszczególnych grup zatrudnionych w muzeach, bibliotekach czy instytucjach artystycznych.

Tematem dalszych rozmów będzie również długofalowe działanie nad systemowym rozwiązaniem kwestii płacowych w kulturze. Przedstawiciele Sekcji zobowiązali się do przygotowania i przedstawienia w najbliższym czasie koncepcji rozdziału środków z dotacji. Zwrócono uwagę, że w małopolskich instytucjach kultury występuje znaczne zróżnicowanie wynagrodzeń pomiędzy instytucjami. W instytucjach, które jedynie przetwarzają „produkt” wytworzony przez muzea, biblioteki czy instytucje artystyczne wynagrodzenia kształtują się na proporcjonalnie wysokim poziomie. Sekcja nie akceptuje tego stanu rzeczy, a Marszałek przyjął nasze argumenty do wiadomości.

Przewodniczący Sekcji Andrzej Rybicki zwrócił jeszcze uwagę na problem, jaki występował do tej pory w komunikacji czynnika społecznego (związków zawodowych) z organizatorem. Zmiana w tym zakresie, jaka zaszła po ostatnich wyborach samorządowych, wraz z odsunięciem od władzy poprzedniej ekipy powinna być pogłębiona, wskazał przewodniczący Sekcji Muzeów. Padły konkretne przykłady: nie odpisywanie na pisma, czy wybiórcze traktowanie podniesionych kwestii, podawanie nieprawdziwych danych, a nawet straszenie związkowców, co miało miejsce w poprzednim okresie. Dotyczyło to nawet odpowiedzi na interpelacje składane w sprawie pracowników instytucji kultury przez radnych Sejmiku Małopolskiego. Marszałek zapowiedział stanowcze i szybkie reakcje w tym zakresie. Osobną kwestią, podniesioną przez związkowców były sprawy zarządzających instytucjami kultury, również ten temat będzie kontynuowany, jak zapowiedział Marszałek.

Postanowiono w najbliższym czasie kontynuować rozmowy, a członek Zarządu Anna Pieczarka zobowiązała się wspólnie z Wojciechem Grzeszkiem, przewodniczącym Małopolskiej „Solidarności” do zorganizowania spotkania dla omówienia już konkretnych rozwiązań jeszcze w marcu. W najbliższą środę w Nowym Sączu odbędzie się robocze posiedzenie Rady Sekcji, podczas którego zostaną wypracowane propozycje strony społecznej podziału dotacji. Doprecyzowane zostaną jeszcze inne tematy, jakie ma zamiar przedyskutować Sekcja na kolejnych spotkaniach z Radą Sekcji.

Andrzej Rybicki