Zmiany w Statucie NSZZ "Solidarność"

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wpisał zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność” dokonane podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie w 2018 roku.

Statut NSZZ "Solidarność" to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.

W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ "Solidarność" powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. "(...) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych" .

Jednolity tekst Statutu tutaj.