Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego

Z prac Zarządu Regionu

W dn. 31 stycznia - 1 lutego br. w Zakopanem odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" połączone ze szkoleniem na temat przepisów nowej ustawy o związkach zawodowych, która weszła w życie z początkiem stycznia 2019 r.

W szkoleniu przeprowadzonym przez radcę prawnego Justynę Franczyk-Filipek wzięli udział członkowie Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz prawnicy Zarządu Regionu. Poruszono wiele kwestii związanych m.in. z zapisami dotyczącymi reprezentatywności, ochrony i obrony członków związku, oddelegowań do pracy związkowej.

Akcja protestacyjna "Solidarności"

W dn. 1 lutego odbyło się posiedzenie ZR, które rozpoczęło wystąpienie Wojciecha Grzeszka poświęcone akcji protestacyjnej NSZZ "Solidarność". Przypomnijmy, że 11 grudnia 2018 r. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" przyjęła stanowisko, w którym krytycznie odniosła się do sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce, wskazując najbardziej palące problemy, dotyczące m.in. zarobków pracowników sfery budżetowej, braku uaktualnienia kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i najważniejszy postulat wprowadzenia stażu lat pracy do uzyskania praw emerytalnych (35 dla kobiet i 40 dla mężczyzn). Związek zwraca ponadto uwagę na osłabianie dialogu społecznego w Polsce poprzez omijanie konsultacji i negocjacji z partnerami społecznymi i brak odpowiedzi na zgłaszane postulaty. "Solidarność" sformułowała konkretne postulaty, domagając się ich zrealizowania. Efektem tych działań było powołanie 11 stycznia br. sztabu protestacyjno-strajkowego, który określi plan działań.

W dyskusji w tym punkcie brało udział wielu członków Zarządu Regionu, którzy wskazywali na pojawiające się napięcia w poszczególnych zakładach i grupach pracowniczych. Reprezentantki szkolnictwa - Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak i Agnieszka Morawiec wskazywały na niekorzystne zmiany, wydłużające proces awansu zawodowego nauczycieli, który odbija się finansowo na wynagrodzeniach osób rozpoczynających pracę w szkole oraz znacząco ogranicza zainteresowanie ilość chętnych do podjęcia pracy w szkolnictwie.

Waldemar Cieśla, szef dębickiej "Solidarności" zwracał z kolei uwagę na fakt, że skutki braku negocjacji i konsultacji z partnerami społecznymi przez rząd PiS jest wprowadzanie wielu ustaw i rozporządzeń, które negatywnie odbijają się na pracownikach, związkach zawodowych i instytucjach rynku pracy. Akty prawne są publikowane ze znacznym opóźnieniem, do wielu ustaw zgłaszane są wątpliwości, co niekorzystnie świadczy o procesie legislacyjnym w Polsce. Wojciech Grzeszek potwierdzał, że takie spostrzeżenia zostały przedstawione podczas spotkania w dn. 15 stycznia w Warszawie Radzie Dialogu Społecznego - okazuje się, że ok. 2/3 projektów ustaw jest zgłaszanych jako projekty poselskie, a więc takie, które nie wymagają konsultacji z partnerami społecznymi.

Pojawiły się także głosy wskazujące, że mimo tych problemów w relacjach z rządem - obecnie na scenie politycznej nie ma jednak ugrupowania, które zrealizowało tak wiele postulatów NSZZ "Solidarność". Pozostaje otwarte pytanie, czy ta otwartość zostanie podtrzymana i czy jest szansa na dalsze prowadzenie dialogu w dotychczasowej formule.

Wiele miejsca poświęcono przygotowaniom do czekającemu związek w tym roku procesu składania sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych przez organizacje związkowe w wersji elektronicznej. Przypomnijmy, że w związku ze zmianami m.in. w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i Krajowym Rejestrze Sądowym. Najpoważniejszym problemem dla wielu organizacji będzie złożenie zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r., bowiem nie tylko wymaga on przygotowania w wersji elektronicznej, ale także jego wysłanie będzie możliwe wyłącznie z wykorzystaniem tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jest on płatny, a jego koszt waha się od ok. 200 zł za 2 lata wzwyż. Dla wielu organizacji jest to znaczny wydatek.

"W świetle obecnie obowiązujących przepisów CIT-8 będziemy mogli podpisać posiadając podpis kwalifikowany. Możemy ewentualnie upoważnić - na specjalnym druku UPL-1 (który należy przesłać do naszego urzędu skarbowego) np. osobę z naszej komisji zakładowej, która taki podpis już posiada. Możemy także upoważnić osobę spoza komisji lub biuro księgowe do wykonania procesu przesłania CIT-8. Co ważne - taka osoba - nie jest stroną postępowania z urzędem skarbowym, a więc nie odpowiada za ewentualne błędy w zeznaniu. Jej zadaniem jest jedynie przesłanie w naszym imieniu formularza i przekazanie nam urzędowego potwierdzenia odbioru" - mówił zastępca przewodniczącego ZR Adam Gliksman.

"Jako Prezydium Zarządu Regionu podjęliśmy decyzję o pomocy organizacjom związkowym z naszego regionu. Do połowy lutego podamy na stronie internetowej Regionu oraz za pomocą mailingu dane osób lub biur, do których komisje będą mogły się zwrócić w kwestii przesłania sprawozdań. Chcę jednak podkreślić, że biura te nie będą weryfikować treści zeznań. Opracujemy także instrukcję, jak należy dostarczyć sprawozdania. Nie ukrywam, że najwygodniejszą metodą będzie przekazanie ich w wersji elektronicznej, ale tu jeszcze negocjujemy. Natomiast chcę uczulić komisje, że działania w tym zakresie trzeba będzie podjąć wcześniej niż zwykle, bowiem najpierw trzeba będzie zgłosić pełnomocnictwo w urzędzie skarbowym, a dopiero potem biuro będzie mogło wysłać w naszym imieniu formularz. Dodatkowo nie możemy dopuścić do sytuacji, by w ostatnim dniu składania zeznań wszyscy chcieli je złożyć, bo może okazać się to fizycznie niewykonalne" - mówił Gliksman.

fot. M. Smarzewska-Gil