Dyskutowali o zapisach ustawy o związkach zawodowych

W piątek, 4 stycznia 2019 r. w Zarządzie Regionu na pl. Szczepańskim spotkali się przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z Krakowa i okolic, celem wyjaśnienia i przedyskutowania nowych zapisów ustawy o związkach zawodowych.

Rozpoczynając spotkanie, zastępcy Przewodniczącego ZRM Jerzy Smoła i Adam Gliksman zrelacjonowali pokrótce grudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Gdańsku.

- KK wyraziła niezadowolenie z powodu trybu wprowadzania zmian społeczno-ekonomicznych w kraju, dziejących się bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Są one wprowadzane jako projekty poselskie, które nie wymagają konsultacji ze związkami. Wiele ważnych dokumentów dla związku jest publikowanych bardzo późno, co nie pozwala na sensowne zaplanowanie działań - przez co stanowisko związku jest kierowane do rządu późno. Jednak mimo wszystko Piotr Duda powtarza, że obecny rząd stara się rozmawiać z Solidarnością i jest nam przychylny. Wiele z naszych postulatów zrealizował. Niestety, ostatnie miesiące pokazują, że się rozmijamy w naszych celach i nawet „drobne rzeczy”, jak choćby kwestia rozliczeń finansowych nie zostały przez rząd załatwione. Zmierza to w takim kierunku, że raczej utrudnia się nam działania niż ułatwia - mówił Gliksman.

Jerzy Smoła wspomniał o powołaniu Kapituły Tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” i Honorowy Członek NSZZ „Solidarność” oraz o Rady Krajowego Funduszu Strajkowego. Mówił również o polityce zagranicznej związku: Są rozbieżności w sprawie prowadzenia tej polityki, ale póki co stanowisko KK jest takie, że nadal będziemy prowadzić politykę zagraniczną, chociaż to wymaga naszej afiliacji, często jednak jest tak, że rozmijamy się z innymi związkowymi organizacjami, ponieważ mamy w Polsce inne podejście do spraw programowych.

Najwięcej zastrzeżeń wśród zebranych wzbudziło nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które weszło w życie od 1 stycznia 2019 r.


Marta Bochenek przedstawiła nową formułę oraz nowe nowe zasady i terminy w 2019 r. w zakresie: informacji podatkowych, zeznania CIT-8 za 2018 rok i sprawozdań finansowych jednostki. Zarząd Regionu obiecał pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z kosztem składania zeznań podatkowych. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową) – należy sporządzić w postaci elektronicznej, złożyć wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz należy zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z odpowiednimi uchwałami (terminy pozostają bez zmian). Jeżeli organizacja zakładowa nie posiada podpisu kwalifikowanego musi zakupić go w certyfikowanych przez państwo firmach. Koszt podpisu elektronicznego to niemal 300 zł, co może stanowić duże obciążenie zwłaszcza dla małych komisji, których w Regionie jest najwięcej.

Obecna na spotkanieu mecenas Justyna Franczyk-Filipek wprowadziła zebranych w zapisy nowej ustawy. Przypomniała, że na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w zapisach ustawy o związkach zawodowych i uczuliła na ich przestrzeganie. Pani mecenas objaśniła każdą z istotnych zmian. Poruszyła tematy związane z prawami i uprawnieniami pracowników powołanych do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy i wynikających z tego problemów związanych z urlopem bezpłatnym. Przypomniała o nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która wprowadza nowe regulacje dotyczące informowania pracodawcy o ilości członków działającej u niego organizacji związkowej. Zaznaczyła, że informacja o liczbie członków związku musi być podana w terminie wskazanym w nowym brzmieniu przepisu. Uspokoiła też związkowców w kwestii ochrony danych osobowych - do informacji o przynależności związkowej osób wykonujących pracę zarobkową jest upoważniony wyłącznie sąd oraz osoby działające w imieniu zakładowej organizacji związkowej, która złożyła wniosek o ustalenie liczby jej członków.

ama (fot. Agnieszka Masłowska)