1981

1980<<< 1981 >>>1982

7 stycznia - W ramach Wszechnicy Robotniczej w Krakowie zostały zainicjowane wykłady, które prowadzili Ryszard Terlecki, Andrzej Sowa, Marek Skwarnicki, Mirosław Dzielski, Czesław Brzoza, Krzysztof Kozłowski, Zbigniew Solak, Krzysztof Zamorski. Wykłady koordynował Bogusław Sonik.

8/9 stycznia - M. Gil został na zebraniu w Tarnowie wybrany na p.o. przewodniczącego MKZ.

9 stycznia - Członkowie NSZZ "Solidarność" z Nowego Sącza rozpoczęli strajk okupacyjny w Ratuszu, domagając się realizacji postulatów pracowniczych (patrz 10 września 1980 r.) oraz zmian personalnych we władzach wojewódzkich. Protestujący domagali się przyjazdu komisji rządowej.

W skład Komitetu Strajkowego weszli J. Wyskiel (przewodniczący), J. Budnik, S. Cichoński, H. Pawłowski, Teresa Marciszewska, Cz. Dąbrowski, G. Derkowski, J. Gościej (Zakopane) oraz J. Jarecki. Prezydentowi miasta Wiesławowi Oleksemu wręczono dziesięć postulatów, w których domagano się m.in. zapewnienia bezpieczeństwa strajkującym i ich rodzinom, zapewnienia łączności telefonicznej i telefaksowej, opublikowania w środkach masowego przekazu informacji o strajku i zgłoszonych postulatach. Domagano się rejestracji NSZZ "S" RI, ukarania osób utrudniających działalność NSZZ "S" oraz przedstawienia listy osób, które w latach 1975 -1980 otrzymały z list administracyjnych (wojewody, prezydenta itd.) mieszkania, talony na samochody, telewizory kolorowe, itd. W strajku wzięło udział 50 osób, czasowo były one wspierane przez 10-20 osób, w tym przez przedstawicieli z Nowego Targu, Gorlic, Zakopanego i Limanowej. W dniu 10 stycznia do strajkujących przybył w imieniu L. Wałęsy Andrzej Gwiazda, który uznając słuszność postulatów strajkujących, wzywał do zaprzestania strajku i powierzenie realizacji postulatów KKP. Poparcia protestującym udzielił MKZ na czele z M. Gilem. Protestujący nie zgodzili się na przerwanie strajku i nadal oczekiwali na przybycie komisji rządowej. Strajkujący zostali usunięci ok. godz. 21.00 przez MO 11 stycznia.

9 stycznia - W związku z wynikiem kontroli NIK, przeprowadzonej z inicjatywy NSZZ "Solidarność" zawieszony w prawach został członek Komitetu Krakowskiego PZPR Stanisław Staruch (za przestępstwa celno-dewizowe), zaś Jerzy Rzeszuto został odwołany z członkostwa KK PZPR, usunięty z partii i aresztowany. Odwołany został również Stanisław Durbacz (I sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego w Myślenicach) oraz Zdzisław Uberman, dyrektor OTV Kraków.

16 stycznia - W związku z brakiem rozwiązań rządowych zmierzających do uznania sobót za dzień wolny od pracy w dniu tym KKP wezwała do nie stawienia się do pracy. Według danych w Tarnowie 80% nie pojawiło się w pracy.

16 stycznia - W związku z usunięciem z Ratusza w Nowym Sączu protestujących członków "S" w dniu 11 stycznia, na wezwanie MKZ Małopolska odbył się w regionie jednogodzinny (od godz. 12.00 do 13.00) strajk na znak poparcia dla protestujących związkowców w Nowym Sączu i Ustrzykach Dolnych. Stanęły m.in. HiL, Kabel Kraków, Zakłady Azotowe w Tarnowie, Ponar, Tamel, Stomil, WPK. Po tej akcji minister Stanisław Ciosek zaprosił przedstawicieli protestujących na rozmowy do Warszawy.

17 stycznia - Podczas obrad I Ogólnopolskiego Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w Krakowie powołano Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych.

19/20 stycznia - Podpisano porozumienie pomiędzy MKZ Małopolska a Komisją Rządową w sprawie Nowego Sącza. Porozumienie przewidywało, że wojewoda nowosądecki doprowadzi do ustalenia metod i czasu realizacji postulatów NSZZ "S" w Nowym Sączu, oraz udzieli pomocy siedzibie NSZZ "S" w Nowym Sączu w zakresie zainstalowania łączności teleksowej oraz w zakresie małej poligrafii. W skład delegacji "S" wchodzili: J. Budnik, S. Cichoński, J. Gościej, J. Gwiżdż, T. Marciszewska, H. Pawłowski, Cz. Dąbrowski, M. Gil oraz doradcy Kazimierz Niezgoda i Stanisław Rakoczy (radcy prawni); Andrzej Tarnawski, Zofia Wyrobek (adwokaci), Jacek Wasylkiewicz (lekarz) i Gabriel Derkowski (nauczyciel). Rzecznikiem prasowym był J. Jarecki. Ostatecznie do omówienia wszystkich podnoszonych przez nowosądecką "S" spraw koniecznych było sześć rund rozmów, które zakończyły się dopiero 11 czerwca 1981 r.

30 stycznia - Przedstawiciele rządu i "Solidarności" doszli do porozumienia w sprawie wolnych sobót. Ustalono, że trzy soboty w miesiącu będą wolne, natomiast czwarta będzie roboczą z ośmiogodzinnym dniem pracy. Ustalono, że w radiu i telewizji będą przekazywane treści uchwał i oświadczeń KKP. Nie osiągnięto jednak porozumienia w sprawie rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

31 stycznia - W Krakowskiej Filharmonii, podczas koncertu "O wolność i niepodległość" w reżyserii Wojciecha Markiewicza, Stanisława Markowskiego i Krystiana Waksmundzkiego, w 118 rocznicę powstania styczniowego, chór Organum po raz pierwszy wykonał oficjalnie pieśń "Solidarni, nasz jest ten dzień", późniejszy hymn NSZZ "Solidarność". Słowa napisał w listopadzie 1980 r. Jerzy Narbutt, zaś autorem muzyki jest Stanisław Markowski.

12 lutego - Premier gen. W. Jaruzelski zaapelował o 90 dni spokoju, dających szansę rządowi na poprawę sytuacji w kraju.

16 lutego - Urząd ds. Wyznań uznał, że Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie posiada osobowość prawną.

17 lutego - Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zarejestrował Niezależne Zrzeszenie Studentów.

18 lutego - W Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządu MKZ Małopolska (na czele z M. Gilem) i prezydium MKZ Podbeskidzie, na którym ustalono, że komisje zakładowe z województwa bielskiego, które dokonały rejestracji w Małopolsce, będą stopniowo przerejestrowywane do MKZ Regionu Podbeskidzie.

22 lutego - W Ludźmierzu na Podhalu odbył się Zjazd Założycielski NSZZ "Solidarność" Podhala, Spisza i Orawy. Kazanie do zgromadzonych wygłosił ks. prof. Józef Tischner. W Zjeździe wziął udział m.in. M. Gil. W wyniku wyborów do Zarządu weszli Jan Antoł (przewodniczący), Franciszek Bachelda-Księdzularz (wiceprzewodniczący), Franciszek Wdówka (wiceprzewodniczący), Władysław Hajnos (sekretarz) i Stanisław Fic (skarbnik).

23 lutego - MKZ Małopolska uchwalił utworzenie Komisji Krakowskiej, reprezentującej zakłady pracy Krakowa w MKZ.

23 lutego - Zaginął przewodniczący KZ NSZZ "S" w Gminnej Spółdzielni w Starym Sączu Stanisław Kulig. Kilka dni wcześniej został zatrzymany przez MO. 26 lutego odnaleziono go martwego, powieszonego w zagajniku w pobliżu zakładu pracy. Pogrzeb w dniu 2 marca zgromadził wielu członków "S" z całej Małopolski z władzami MKZ na czele. Sprawą śmierci S. Kuliga, na wniosek MKZ Małopolska, zajęli się adwokaci Kazimierz Ostrowski oraz Andrzej Rozmarynowicz.

26 lutego - W MSW powstała lista więzień przeznaczonych do wykorzystania w czasie stanu wojennego (przewidziano w nich 13 600 miejsc).

3 marca - W Tarnowie funkcjonariusze SB zabrali z domu Władysława Żabińskiego, przewodniczącego NSZZ "S" RI i usiłują zmusić do rezygnacji z udziału w Zjeździe Związku w Poznaniu w dn. 8 marca. Dzień później funkcjonariusze odwiedzili Stanisława Pawlinę.

5 marca - W związku z kolejną rundą rozmów z komisją rządową do Nowego Sącza przyjechali L. Wałęsa, Z. Lis i A. Cierniewski oraz przedstawiciele MKZ Małopolska: M. Gil i A. Cyran. Rozmowy jednak nie odbyły się, gdyż komisja rządowa nie przyjechała do Sącza.

7 marca - W trakcie obrad Krajowej Komisji Koordynacyjnej Oświaty i Wychowania NSZZ "S" odbywających się w siedzibie MKZ Małopolska doszło do wtargnięcia czterech funkcjonariuszy MO, którzy zatrzymali dwóch współpracowników MKZ oraz skonfiskowali egzemplarze "Po sierpniu".

8 marca - W Poznaniu odbył się Zjazd NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

9 marca - MKZ NSZZ "S" Małopolska podjął uchwałę o wystąpieniu do prokuratora o uchylenie aresztu wobec Krzysztofa Bzdyla, przetrzymywanego przez pół roku.

9-14 marca - W klasztorze w Mogile oo. Cystersi zorganizowali dla robotników cykl wykładów dotyczących problematyki społecznej. Wykłady zainaugurował ks. kardynał Franciszek Macharski.

12 marca - Kolejna tura rozmów w Nowym Sączu. Strona rządowa zagwarantowała nierepresjonowanie uczestników strajku. Dyskutowano nt. nadużyć, których wyeliminowania i ukarania winnych domagała się "S" (m.in. niegospodarności, zasad rozdawnictwa mieszkań, nadużywania stanowisk, katastrofalnego stanu służby zdrowia). Domagano się również ukarania dyrekcji NZPS w Nowym Targu, która w 1976 r. zwolniła 183 uczestników strajku w zakładzie.

16 marca - Rozpoczęły się manewry wojsk Układu Warszawskiego "Sojuz '81"

16 marca - W HiL odbyło się posiedzenie MKZ Małopolska, na którym dyskutowano o zasięgu działania MKZ, w nawiązaniu do wytycznych prezydium KKP NSZZ "S", wskazujących możliwość istnienia jednego MKZ na terenie jednego województwa. W związku z tym stanowiskiem Wacław Mojek domagał się utworzenia odrębnego MKZ w Tarnowie, argumentując to zwiększeniem skuteczności Związku oraz faktem, że funkcjonująca w Tarnowie Komisja Koordynacyjna jest organem pozastatutowym. W trakcie głosowania ustalono, że MKZ Małopolska obejmuje swoim zasięgiem trzy województwa: krakowskie, tarnowskie i nowosądeckie, oraz że teren działania MKZ będą stanowiły powyższe województwa i miejscowości przyległe zarejestrowane do dnia 31 marca 1981 r. Na zebraniu wybrano również prezydium MKZ Małopolska. W jego skład weszli: Mieczysław Gil, Andrzej Cyran, Tadeusz Piekarz, Bogusław Sonik, Stefan Jurczak, Józef Pilch, Andrzej Borzęcki (wszyscy Kraków), Andrzej Nowicki i Wacław Sikora (obaj z Tarnowa) i Janina Gościej (Zakopane). Postanowiono o utworzeniu w Małopolsce Ośrodka Badań Społecznych w siedzibą w HiL, na sekretarza powołano Jana Ciesielskiego.

17 marca - W HiL odbyła się Konferencja Wyborcza, która podjęła decyzję o rozwiązaniu Komitetu Robotniczego Hutników (jako organu założycielskiego Związku). Przyjęto nową nazwę organu Związku - Komisja Robotnicza Hutników. W skład Plenum KRH weszły 93 osoby. Przewodniczącym KRH został wybrany Mieczysław Gil, zaś w skład prezydium weszli: Stefan Jurczak (wiceprzewodniczący), Stanisław Handzlik (wiceprzewodniczący), Witold Bawolski (wiceprzewodniczący), Jerzy Włodarski (sekretarz), Teresa Nasterska (skarbnik), Edward Petlic (związkowy inspektor prac BHP) oraz członkowie Andrzej Hudaszek, Jan Ciesielski, Józef Łukasik i Lech Przybyłowski. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Władysław Murzewski.

19 marca - W Bydgoszczy zostali pobici przez funkcjonariuszy MO i SB zaproszeni na posiedzenie WRN działacze "S" Jan Rulewski, Mariusz Łabendowicz oraz Michał Bartoszcze. W odpowiedzi na tę prowokacje wiele komisji zakładowych i MKZ-ów podejmowało stanowiska i rezolucje, domagając się ukarania odpowiedzialnych za działania MO i SB. Prezydium KKP ogłosiło stan gotowości strajkowej.

23-24 marca - KKP obradująca w Bydgoszczy zaleciła MKZ-om, by ze względów bezpieczeństwa przeniosły się na tereny dużych zakładów pracy. KKP zapowiedziała strajk ostrzegawczy w przypadku niewykrycia sprawców pobicia w Bydgoszczy przedstawicieli "Solidarności"

25 marca - MKZ NSZZ "S" w Gdańsku wydał instrukcję na wypadek wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stan wyjątkowy oznaczać będzie najprawdopodobniej próbę aresztowania w skali kraju kilku tysięcy osób z "Solidarności" i opozycji demokratycznej. [...] Dlatego w organizacjach związkowych należy utworzyć grupy, które przejmą kierownictwo organizacji zakładowych jako Komitety Strajkowe, gdyby aresztowano dotychczasowe Komisje Zakładowe.

27 marca - Kilkaset zakładów małopolskiej "Solidarności" wzięło udział w ogólnopolskim czterogodzinnym strajku ostrzegawczym. Strajk był odpowiedzią na pobicie przez milicję działaczy związkowych w Bydgoszczy. "Solidarność" zapowiedziała, że jeżeli rząd nie spełni oczekiwań do 30 marca (pociągnięcia do odpowiedzialności winnych pobicia w Bydgoszczy, gwarancji dla działalności "S", przygotowania abolicji wobec osób prowadzących działalność opozycyjną w latach 1976 - 1980, zagwarantowania prawa do zrzeszania się w związki rolnikom indywidualnym oraz uchylenia uchwały w sprawie odpłatności za strajki) 31 marca zostanie przeprowadzony strajk generalny.

29 marca - W całym regionie z napięciem wsłuchiwano się w rozmowy "S" z rządem, prowadząc nieprzerwanie przygotowania do strajku generalnego.

29 marca - Na polecenie ks. kardynała Franciszka Macharskiego we wszystkich parafiach archidiecezji krakowskiej odbyły się modlitwy o zachowanie spokoju w kraju.

30 marca - KKP podpisała porozumienie z Komisją Rządową i odwołała strajk ogólnopolski. Rząd uznał, że pobicie działaczy "S" naruszyło zasadę rozwiązywania konfliktów oraz zobowiązał się do przyspieszenia prac nad ustawą o związkach zawodowych. Decyzja ta została odebrana jako ustępstwo i osłabienie pozycji "S". Zarzucano władzom związku, że zdecydowały się na ten krok pod wpływem doradców "Solidarności".

3 kwietnia - Ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Solidarność". W skład redakcji weszli: Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Cywiński, Waldemar Kuczyński i Krzysztof Wyszkowski. Do wprowadzenia stanu wojennego ukazało się 37 numerów pisma.

27 kwietnia - Tadeusz Syryjczyk (AGH) został powołany przez MKZ na przewodniczącego Ośrodka Badań Społecznych w Krakowie.

28 kwietnia - W Nowym Sączu odbył się pierwszy wykład w ramach Wszechnicy Związkowej zorganizowanej przez Klub Inteligencji Katolickiej (z prezesem Krzysztofem Pawłowskim na czele) i NSZZ "Solidarność". Ostatni wykład odbył się 10 grudnia 1981 r.

Kwiecień - Dzięki staraniom Komisji Oddziałowej NSZZ "S" - w Bibliotece Jagiellońskiej została otworzona czytelnia prasy związkowej.

3-5 maja - W Krakowie obradował I Ogólnokrajowy Zjazd NZS. Przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej został Jarosław Guzy (UJ), funkcję rzecznika prasowego powierzono Jackowi Rakowickiemu (UJ).

12 maja - Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych.

13 maja - W Rzymie Ali Agça dokonał zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II.

14 maja - Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" w Tarnowie wystosowała telegram do Ojca Świętego Jana Pawła II: Głęboko wstrząśnięci wiadomością o zamachu na życie Jego Świątobliwości wyrażamy żal i oburzenie, a równocześnie nadzieję, że Bóg, za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, przywróci Ojcu Świętemu zdrowie i siły, tak potrzebne Polsce i całej ludzkości, potrzebne do przekazywania światu miłości, z której wypływają podstawowe idee naszego związku. Zapewniamy, że wszyscy członkowie "Solidarności" modlić się będą o zdrowie Jego Świątobliwości. Prezydium MKZ Małopolska również wystosowało telegram: Wstrząśnięci niewiarygodną wiadomością, pokornie klękając błagalnie wołamy - Ojcze nasz, który jesteś w niebie... - Gdzie kres ludzkiej niemocy, gdzie kres zaślepienia? Pozostajemy wszyscy w żarliwej modlitwie, pełni nadziei na rychły powrót jego świątobliwości do zdrowia.

16 maja - Komisja Koordynacyjna MKZ "S" w Nowym Sączu zorganizowała mszę świętą w intencji Ojca Świętego oraz Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Mszę św. koncelebrował ks. bp Józef Gucwa.

17 maja - Po zamachu na Ojca Świętego ponad trzysta tysięcy krakowian wzięło udział w Białym Marszu i mszy świętej na Rynku Głównym w Krakowie.

25 maja - Z inicjatywy Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Krakowie zorganizowano marsz protestacyjny w obronie więźniów politycznych.

27 maja - w Cannes Andrzej Wajda odebrał Grand Prix festiwalu "Złotą Palmę" za film Człowiek z żelaza.

28 maja - Zmarł Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

2 czerwca - Po półrocznym pobycie w areszcie został uwolniony Krzysztof Bzdyl.

11 czerwca - Po pięciu miesiącach zakończyły się negocjacje Komitetu Strajkującego w Nowym Sączu ze stroną rządową. Podczas rozmów poruszono wiele problemów dotyczących zakładów i sytuacji mieszkańców nowosądecczyzny.

21 czerwca - II sesja Nadzwyczajnego WZD RM w hali widowiskowo-sportowej w Tarnowie pod przewodnictwem T. Syryjczyka. W uchwale delegaci domagali się od rządu przyspieszenia prac nad opracowaniem i wprowadzeniem reformy gospodarczej. Zażądano od rządu lepszej organizacji dostaw żywności pochodzącej z darów z zagranicy, zwracając równocześnie uwagę, że brak żywności w sklepach, nie wynika bynajmniej z jej braku w kraju. Oskarżano władze o liczne zaniedbania i tolerowanie sabotażu gospodarczego. Wyrażono również zaniepokojenie ze względu na ataki członków partii na "S" oraz protestowano wobec nieuwzględniania przez rząd opinii społeczeństwa i Związku przy podejmowaniu decyzji dotyczących ustaw o związkach zawodowych, o samorządzie i ustawie o cenzurze.

29 czerwca - W Tarnowie został odsłonięty pomnik Jana Pawła II autorstwa Bronisława Chromego. Poświęcenia pomnika dokonał bp Jerzy Ablewicz.

Czerwiec - W "S" małopolskiej skupionych było 640 385 członków. Największym okręgiem była Nowa Huta (85 163 członków), a dalej Grzegórzki (78 823), Krowodrza (77 541), Tarnów (75 150), Podgórze (72 154), Nowy Sącz (45 542), Śródmieście - 40 309, Jasło (29 117), Dębica (23 243), Nowy Targ (21 723), Bochnia (17 491), Gorlice (15 324), Oświęcim (15 117), Zakopane (13 233), Myślenice (11 397), Limanowa (9 647) i Trzebinia (9 411).

10-12 lipca - W Tarnowie obradowało I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska. Przed WZD MKZ apelował: Apelujemy do delegatów całego regionu o niezawodne przybycie. Są to pierwsze demokratyczne wybory na naszym terenie od półwiecza. W WZD wzięło udział 935 spośród wybranych 1223 delegatów. Zebranie otworzył p.o. przewodniczący Małopolskiej "Solidarności" M. Gil. Delegaci wystosowali telegram gratulacyjny na ręce abp. Józefa Glempa nominowanego na prymasa Polski. Delegaci przyjęli m.in. uchwały w sprawie kompetencji władz regionu. Ustalono istnienie jednego dużego regionu Małopolska z delegaturami w Tarnowie i Nowym Sączu. Najważniejszym punktem obrad były wybory do władz związku. Przewodniczącym Małopolskiej "Solidarności" został wybrany w drugiej turze Wacław Sikora z Tarnowa zdobywając 432 na 860 głosów (50,2%). W skład prezydium weszli Stefan Jurczak (wiceprzewodniczący), Lesław Kuzaj (wiceprzewodniczący), Bogusław Sonik (wiceprzewodniczący), Stanisław Kuś (sekretarz) oraz członkowie: Andrzej Borzęcki, Józef Doroz, Janina Gościej, Stanisław Góral, Robert Kaczmarek, Władysław Krupiarz, Ryszard Majdzik, Andrzej Nowicki, Tadeusz Piekarz i Tadeusz Syryjczyk. Prezydium Komisji Rewizyjnej stanowili: Krzysztof Pakoński (przewodniczący), Józef Jachimski (zastępca przewodniczącego), Zbigniew Lewicki (sekretarz) oraz członkowie Andrzej Fischinger, Roman Krzywoń, Maria Thetschel-Zgut i Adam Wróbel.

27 lipca - Premiera filmu A. Wajdy Człowiek z żelaza.

28 lipca - "Nieznani" sprawcy pobili w Tarnowie w bramie domu Bożenę Budzik powracającą z posiedzenia ZR Małopolska w Krakowie.

31 lipca - Nowa Ustawa o kontroli publikacji i widowisk wyraźnie artykułowała zasadę wolności słowa i druku oraz dawała możliwość zaznaczania w tekście ingerencji korektora.

7 sierpnia - W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku i decyzją władz o zmniejszeniu racji żywnościowych i podwyżce cen, Zarząd Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" postanowił o przeprowadzeniu marszy głodowych w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu. Będą one wyrazem naszego protestu przeciwko polityce władz w kwestii wyżywienia narodu. W szczególności będą one protestem przeciwko nieuzgodnionej ze społeczeństwem obniżce norm żywnościowych poniżej biologicznego minimum, niedoborowi zagwarantowanych reglamentacją towarów spożywczych, kolejkom, nieprzekonsultowanym podwyżkom cen, a także wyrazem poparcia dla występujących z podobnymi protestami społeczności innych regionów. W Nowym Sączu w marszu z al. Wolności ulicami Morawskiego i Jagiellońską do Rynku przeszło kilka tysięcy osób. Niesiono transparenty z napisami: Żądamy pełnych racji żywnościowych, Zamiast wódki chcemy chleba i Nasza ziemia jest w stanie nas wyżywić. W rezolucji przekazanej władzom podkreślano, że propozycje "Solidarności" przedkładane władzom nie są poddawane analizie i dyskusji. W Tarnowie w marszu wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi, którzy przeszli spod Urzędu Miejskiego do Urzędu Wojewódzkiego. Manifestowano pod hasłami: Program partii to głód, Ponar, Tamel i Azoty, tracą siły do roboty, Mniej sąsiadom, więcej w kraju. Marsz zorganizowali m.in. Wacław Mojek, Teresa Pazdyka, Ryszard Strach i Ireneusz Kutrzuba. W Krakowie marsz przeszedł z Błoń krakowskich pod Pomnik Józefa Dietla. Przemawiał L. Kuzaj.

9 - 13 sierpnia - Pierwsza pielgrzymka krakowska na Jasną Górę.

11 sierpnia - Zarząd Regionu Małopolska powołał zespół ds. rozmów w sprawie zaopatrzenia w żywność z ministrem Łakomcem, w składzie Jan Pacula, Edward Kubisiowski, Jacek Smagowicz, Florian Kosiński, Romuald Wojtoń i Grzegorz Sajdak. Zarząd dyskutował nt. spotkania z posłami w kwestii zmiany ustawy o cenzurze.

19-20 sierpnia - Na wezwanie "Solidarności" w całym kraju została podjęta akcja protestacyjna Dni bez prasy, polegająca na wstrzymaniu w całym kraju druku i kolportażu gazet codziennych. Był to protest wobec manipulowania informacjami przez władzę i uniemożliwianiu "S" przedstawiania w mediach własnych stanowisk. W Krakowie strajk zakończył się sukcesem - nie ukazało się żadne z regionalnych pism codziennych.

28 sierpnia - Na pamiątkę pierwszej rocznicy strajku w WPK w Nowym Sączu przed gmachem przedsiębiorstwa ustawiono kamień, do którego przytwierdzono płytę z napisem: W dniach 10 - 14 września 1980 r. załoga WPK podjęła strajk okupacyjny przeciwko nadużyciom władzy i o poprawę bytu załogi. Tablicę tę wmurowano na pamiątkę tamtych dni i ku przestrodze władzy. Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność".

5 - 10 września - W Gdańsku rozpoczęły się obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "S". Związek liczący 9,5 miliona członków był reprezentowany przez 896 delegatów, w tym 66 z Małopolski. W skład prezydium Zjazdu został powołany T. Syryjczyk z Małopolski. Kazanie wygłoszone przez ks. prof. Józefa Tischnera delegaci uznali za oficjalny dokument Zjazdu: Zastanawiamy się również nad sprawą niepodległości Polski. Sprawa ta ma dziś inny sens niż w XIX w. Kluczem do niepodległej Polski jest dziś praca nad pracą. Kluczem do niepodległości jest dziś niepodległość polskiej pracy." Na okres Zjazdu zwiększono nakład Tygodnika Solidarność do 1 miliona egzemplarzy. W tezach programowych mówiono o konieczności wzięcia przez Związek odpowiedzialności za kraj. Sprzeciwiano się ograniczaniu roli "S" wyłącznie do spraw czysto związkowych, w związku ze słabością władz i braku woli przeprowadzania koniecznych reform społeczno-gospodarczych. Zjazd wystosował posłanie do ludzi pracy Europy wschodniej: Delegaci zebrani w Gdańsku na I Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego - pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. Zapewniamy, że wbrew kłamstwom szerzonym w waszych krajach, jesteśmy autentyczną, 10-milionową organizacją pracowników, powołaną w wyniku robotniczych strajków. Naszym celem jest walka o poprawę bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, którzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany związkowych doświadczeń. Zjazd wystosował również List do Polonii całego świata, w którym wyraził hołd i szacunek dla wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie.

15 września - Zarząd Regionu Małopolska podjął decyzję o gotowości strajkowej od 21 września w związku z nasilającymi się w mediach atakami na Związek i oświadczeniem Biura Politycznego KC PZPR, w którym zagrożono użyciem siły.

26 września - 7 października - W Gdańsku odbyła się II tura I KZD NSZZ "Solidarność". Przewodniczącym Związku zostaje Lech Wałęsa. W skład Komisji Krajowej weszli obok przewodniczącego, 37 przewodniczących regionów oraz 69 członków wybranych na Zjeździe. W skład prezydium KK z urzędu wszedł z Małopolski W. Sikora. Do Komisji Krajowej z Małopolski zostali również wybrani Mieczysław Ziaja (Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu), Andrzej Warchałowski (Telewizja Kraków), Józef Jungiewicz (SZEW Nowy Sącz) i Jacek Marchewczyk (Akademia Medyczna w Krakowie). Zjazd przyjął program działania. W dziedzinie gospodarczej obarczono władze o doprowadzenie kraju do bankructwa. Związek - zdaniem delegatów - powinien pomóc społeczeństwu w trudnej sytuacji i doprowadzić do przeprowadzenia autentycznej reformy gospodarczej. W rozdziale zatytułowanym Samorządna Rzeczpospolita opowiedziano się za demokracją we wszystkich dziedzinach życia, pluralizmem i samorządnością. W ostatnim rozdziale potwierdzono wolę rozmów Związku z Rządem i wypracowania porozumienia społecznego, umożliwiającego wyjście z kryzysu społeczno-gospodarczego i doprowadzenie do demokratyzacji i samorządności.

2 października - Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "S" przyjął Statut Związku.

13 października - Zarząd Regionu Małopolska podjął uchwałę o konieczności przywrócenia należnej rangi Świętu Niepodległości - 11 listopada i zorganizowaniu obchodów rocznicy w całym regionie.

17 października - Sekcja Warunków Życia ZRM rozpoczęła rozdział darów z Francji (żywności, leków, środków piorących, ubrań itd.).

21 października - W Tarnowie został zatrzymany i pobity pracownik Delegatury "S" Wojciech Ziemirski.

23 października - Delegatura "S" w Nowym Sączu wystąpiła z obroną redakcji Sztandaru Młodych oraz Gazety Krakowskiej: "GK" chlubnie wyróżnia się spośród pokaźnej liczby organów prasowych, nadal przedkładających urabianie mózgów nad rzetelną informację. W stanowisku napisano również, że każdą próbę zmiany składu redakcyjnego Gazety Krakowskiej "S" odczyta jak atak na prawo do posiadania rzetelnej informacji. Czasy, gdy społeczeństwo traktowano jako niedorozwiniętą umysłowo siłę roboczą bezpowrotnie minęły. I każdemu działaniu ograniczającemu to prawo, każdej próbie zamknięcia bądź ograniczenia źródeł informacji przeciwstawimy się w sposób, jaki uznamy za niezbędny.

28 października - Na wezwane Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" doszło do godzinnego przerwania pracy i zatrzymania komunikacji miejskiej. Przyczyną podjęcia protestu było ignorowanie przez władze propozycji "S", zmierzających do poprawy zaopatrzenia oraz współpracy w zakresie wyprowadzania kraju z kryzysu. Związek domagał się również zaprzestania represji i nękania działaczy "S".

3 listopada - Naczelnik miasta Nowy Targ zakazał wynajmowania pomieszczeń delegatury "S" w Nowym Targu na potrzeby Wszechnicy Związkowej. W uzasadnieniu podano, że zajęcia służą do podsycania kampanii antyradzieckiej.

12 listopada - Rozpoczął się na uczelniach strajk solidarnościowy ze studentami WSI w Radomiu. Prezydium ZRM wydało oświadczenie, w którym poparło akcje statutowe podejmowane zarówno przez KZ "S", jak i przez NZS.

26 listopada - KZ "S" MPK i KRH poparły strajkujących studentów.

26 listopada - Rozpoczął się strajk właściwy KZ "S" szkół wyższych w Krakowie.

27 - 29 listopada - W Warszawie odbyły się obrady VI plenum KC PZPR. W. Jaruzelski stwierdził, że w Polsce ma miejsce kontrrewolucja i zapowiedział, że podejmie działania, by zatrzymać bieg niebezpiecznych zdarzeń. Zapowiedział, że skieruje do Sejmu projekt ustawy: O nadzwyczajnych środkach działania w interesie ochrony obywateli państwa. Na zakończenie obrad plenum podjęło uchwałę: KC stwierdza, że w ostatnim okresie wzrosły napięcia społeczne podsycane przez przeciwników socjalizmu. Mimo apeli Sejmu, partii i stronnictw politycznych o przerwanie akcji strajkowych, nieustannie wzniecany jest niepokój społeczny, organizowane i kontynuowane są strajki. Stanowi to już bezpośrednio zagrożenie bytu narodu i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

28 listopada - Powstała Społeczna Rada Legislacyjna Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych. Jej przewodniczącym został prof. Stefan Grzybowski, zastępcami: prof. Władysław Wolter, dr Andrzej Rozmarynowicz, sędzia Zofia Wasilkowska oraz prof. Wacław Szubert, prof. Wacław Kopff zaś sekretarzem Rady został Kazimierz Barczyk.

1 grudnia - W związku z żądaniem Plenum KC PZPR przyznania przez Sejm nadzwyczajnych uprawnień Rządowi, Delegatura w Nowym Sączu stwierdziła: Zbliża się więc czas wyboru, kto pójdzie z narodem i stanie się jego autentyczną awangardą, a kto wystąpi przeciw niemu - choć z jego imieniem na ustach. Ale to nie my nawołujemy do walki. Podejmujemy ją jednak w obronie tych wartości, które nauczyliśmy się cenić równie wysoko, jak codzienny, powszedni chleb.

1 grudnia - ZOMO pobiło i zatrzymało 8 współpracowników Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność".

2 grudnia - W związku z brutalnym atakiem MO na strajkujących od 20 listopada Studentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie (protestującym przeciw nadaniu szkole statusu wojskowego) wieczorem odbyło się posiedzenie prezydium KK. Ogłoszono ostre pogotowie w biurach zarządów regionów NSZZ "S" i zarządzono przygotowania do akcji strajkowej.

3 grudnia - Na spotkaniu prezydium KK oraz przewodniczących Zarządów Regionów NSZZ "S" w Gdańsku zapowiedziano 24-godzinny strajk protestacyjny w wypadku uchwalenia przez Sejm nadzwyczajnych pełnomocnictw dla rządu oraz strajk powszechny, gdyby zostały one wprowadzone w życie. Prezydium KK obradujące wespół z przewodniczącymi regionów w Radomiu stwierdziło, że w siłowe stłumienie strajków studenckich przez władze, zostanie potraktowane, jako atak na "Solidarność" i spowoduje uruchomienie środków, które przewiduje Statut. Związek, jako minimum konieczne do uzyskania porozumienia uznał: zaprzestanie represji, uchwalenie Ustawy o związkach zawodowych, demokratyczne wybory do rad narodowych, utworzenie Społecznej Rady Gospodarki Narodowej oraz dostęp do środków masowego przekazu.

3 grudnia - W związku z pobiciem w dniu 1 grudnia współpracowników "Solidarności", Prezydium Zarządu Regionu Małopolska ogłasiło gotowość strajkową. Podobną decyzję podjęła Komisja Robotnicza Hutników.

5 grudnia - Zarząd Regionu Małopolska podtrzymał gotowość strajkową. Zarząd domagał się przyznania prawa przedstawicielom ZRM do wystąpienia w TV w celu poinformowania opinii publicznej o sytuacji i stanowisku ZRM. Zagrożono, że w przypadku braku realizacji postulatu w dniu 14 grudnia odbędzie się strajk ostrzegawczy, a w przypadku jakichkolwiek represji rozpocznie się strajk generalny.

7 grudnia - W Krakowie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie przewodniczących komisji zakładowych "S" dotyczące m.in. ewentualnej akcji strajkowej. Miało bardzo burzliwy przebieg, choć starano się wyciszać nastroje konfrontacyjne. W trakcie zebrania dr Janusz Kutyba ujawnił, że szpitale otrzymały instrukcje zobowiązujące do przygotowania wolnych sal "na wypadek ostrej zimy".

8 grudnia - Powstała Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (z Papieskiego Wydziału Teologicznego). Jej pierwszym rektorem został ks. profesor Marian Jaworski. Uznanie stopni i tytułów naukowych przyznawanych przez uczelnię stało się jednak możliwe dopiero po 30 czerwca 1989 r.

10 grudnia - W Gońcu Małopolskim R. Kaczmarek napisał w artykule Zbliża się konfrontacja: My, przedstawiciele Związku "Solidarność", wybrani przez Was dla obrony interesów społeczeństwa stwierdzamy: jesteśmy bezsilni. W przyjętej konwencji pokojowego dialogu z władzami PRL, uporczywych negocjacji, w jakich próbujemy nakłonić władze do rezygnacji ze ślepego totalitaryzmu na rzecz warunków usuwających społeczne napięcie, dających szansę efektywnej pracy - w dialogu polegającym na przedkładaniu racji w nadziei, iż druga strona je zrozumie - PRZEGRYWAMY.

11 grudnia - W Warszawie rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej, w którym wzięło udział około 400 przedstawicieli świata kultury i nauk humanistycznych.

11-12 grudnia - W Gdańsku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "S". Potwierdzono ustalenia z 3 grudnia, że w razie wprowadzenia stanu wojennego związek odpowie strajkiem. Wnioskowano o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum, które miałoby ocenić m.in. metody sprawowania władzy przez administrację państwową. W uchwale zapowiedziano, że do rozmów z Rządem może dojść tylko wówczas, gdy władza wyrzeknie się planów działania przemocą przeciw narodowi, przestanie grozić konfrontacją i przyjmie jako podstawę do negocjacji warunki określone przez związek.

12 grudnia - Zakończyły się strajki studentów na uczelniach wyższych w kraju. Były one odpowiedzią na wstrzymanie przez władze przekazania do Sejmu projektu ustawy o szkołach wyższych oraz złamanie zasad wyboru rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (żądano usunięcia płk. prof. M. Hebdy). Strajk proklamowała w listopadzie Krajowa Komisja Koordynacyjna NZS.

12 grudnia - Około godz. 14.00 W. Jaruzelski zadecydował o skierowaniu wniosku w sprawie wprowadzenia stanu wojennego do Rady Państwa. Około godz. 18.00 ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Około 23.30 w całej Polsce rozpoczęły się internowania.

13 grudnia - Władze wprowadziły stan wojenny na terenie całego kraju. Zakazano wszelkiego rodzaju zgromadzeń (z wyjątkiem obrzędów i nabożeństw religijnych), rozpowszechniania wydawnictw, publikacji i informacji. Zakazano organizowania strajków i akcji protestacyjnych. Wprowadzono godzinę milicyjną. Do poruszania się poza miejscami stałego zamieszkania niezbędne były specjalne przepustki. Zamilkły telefony, telefaksy, przerwało pracę radio i telewizja, zamknięto granice państwowe, stacje benzynowe i lotniska. Zabroniono przebywania bez zezwolenia w strefie przygranicznej. Uprawianie turystyki oraz sportów żeglarskich i wioślarskich zostało zakazane. Nauka w szkołach została przerwana do 3 stycznia 1982 r. a na uczelniach do odwołania. Zlikwidowano gazety - z wyjątkiem Trybuny Ludu, Żołnierza Polskiego i kilku lokalnych czasopism. Działał tylko Program Pierwszy Polskiego Radia. Na ulicach pojawiły się patrole wojska i ZOMO uzbrojone w karabiny. Na skrzyżowaniach ulic ustawiano posterunki i zapory. Trwały internowania osób, które skończyły 17 lat a wobec których istnieje podejrzenie, iż pozostając na wolności będą prowadzić działalność zagrażającą bezpieczeństwu państwa mogą być internowane w ośrodkach odosobnienia na czas obowiązywania stanu wojennego (w ramach akcji "Jodła"). Internowania rozpoczęły się w nocy z 12 na 13 grudnia, druga fala nastąpiła po rozbiciu strajków w zakładach pracy. Dokładna ilość internowanych nie jest do dziś znana, w kraju było to co najmniej 5179 działaczy, (do 22 grudnia). W regionie do 30 kwietnia 1982 r. aresztowano 750 osób. Pozbawiono wolności 46 członków Zarządu Regionu, 5 członków KK, 59 przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji zakładowych. Zatrzymanych działaczy z terenu województwa krakowskiego wywieziono do utworzonego ośrodka internowania w Nowym Wiśniczu, a następnie do Rzeszowa-Załęża. Aresztowani działacze opozycyjni z województw nowosądeckiego i tarnowskiego zostali umieszczeni w Rzeszowie-Załężu. Potem byli również zamykani w innych ośrodkach.

13 grudnia - Pozostali na wolności członkowie prezydium KK "S" ogłosili w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego strajk generalny, domagając się uwolnienia wszystkich aresztowanych i odwołania proklamowanego stanu wojennego.

13 grudnia - Minister Sprawiedliwości zarządził utworzenie 46 ośrodków internowania. Na terenie województwa krakowskiego ośrodek został utworzony przy ul. Montelupich w Krakowie i w województwie tarnowskim - w Nowym Wiśniczu.

13 grudnia - W związku z rozbiciem Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" jego uprawnienia przejęła Komisja Robotnicza Hutników (która przekształciła się w Komitet Strajkowy, na którego czele stanął M. Gil). W tym samym dniu podjął on uchwałę (nr 2) zobowiązującą wszystkie Komisje Zakładowe "S" do przekształcenia się w Komitety Strajkowe. Podobne polecenia wydali przebywający na wolności Krzysztof Pakoński (przewodniczący RKR) i Józef Jachimski (wiceprzewodniczący RKR). W komunikacie strajkowym nr 1 Komitet Strajkowy Hutników napisał: Nie wiemy, jaki scenariusz zaplanowała junta partyjna. Jeżeli ma to być wariant siłowy, to będzie to ostatni argument tej władzy. Władzy, która wbrew oczywistym faktom, które miały miejsce na przestrzeni 36-ciu lat, nazywa siebie władzą ludową i na ten lud, przeciwko któremu teraz występuje, powołująca się we wszystkich swoich poczynaniach. Ta władza już nigdy nie odzyska społecznej aprobaty. Nie dajmy się ponieść emocjom! Nie dajmy się zastraszyć policyjnymi metodami! Syberia daleko, a wszystkich nas, 36 milionów Polaków nie można internować w największym nawet obozie. Racja jest po stronie ludu! Niech żyje Polska!

13 grudnia - Rozpoczęły się strajki w kolejnych zakładach m.in.: w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w Nowej Hucie i w Zakładach Azotowych w Tarnowie.

13 grudnia - KK PZPR powołał zespół dziennikarzy do redagowania nowego pisma powstałego z połączenia Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego oraz Echa. W skład komitetu redakcyjnego weszli m.in. Mieczysław Czuma, Olgierd Jędrzejczyk, Janusz Hańderek, Ryszard Niemiec, Zbigniew Regucki i Andrzej Urbańczyk. Rozpoczęła pracę komisja weryfikacyjna do spraw dziennikarzy, w wyniku jej prac zostali usunięci m.in. Tadeusz Pikulicki, Dorota Terakowska, Maciej Szybist, Stefan Maciejewski, Leszek Polony i Leszek Konarski. Łącznie zwolniono ponad 50 dziennikarzy (19 z Gazety Krakowskiej, po 4 z Dziennika Polskiego i Echa, 5 ze Studenta oraz po 3 z TV i PR. Maciej Szumowski, redaktor "Gazety Krakowskiej" po zwolnieniu pracował jako palacz i stróż nocny.

13 grudnia - KZ NSZZ "S" UJ ogłosiła strajk absencyjny na uczelni.

13-15 grudnia - Strajk w filii HiL Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. W skład Komitetu Strajkowego wchodzą m.in. Jerzy Orzeł, Jerzy Uczkiewicz, Eugeniusz Oleksiński, Witold Bawolski i Stanisław Kurnik.

13-15 grudnia - Strajk w zajezdniach autobusowych MPK w Krakowie: w Czyżynach, Podgórzu, Nowej Hucie. Strajk wybuchł na wieść o zatrzymaniu Krzysztofa Ogorzałka, Aleksandra Staszczaka i Michała Żurka. W rozmowach z dyrekcją "S" reprezentowali Stanisław Dyląg oraz Henryk Lewandowski.

13-16 grudnia - Strajk w HiL. Wedle danych MSW wzięło w nim udział około 10 tysięcy pracowników (25% załogi). Na czele Komitetu Strajkowego stanął Mieczysław Gil. W pierwszym dniu strajku do protestujących przybyli księża: Józef Gorzelany, Jan Bielański, Janusz Bielański, Stanisław Podziorny, Stanisław Pawłowski oraz ojcowie Niward Karsznia i Norbert Paciora.

14 grudnia - W Warszawie powstał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom (dekret w tej sprawie został wydany 17 grudnia). Podobne komitety powstały później w kolejnych diecezjach.

14 grudnia - Pracownicy Wydziału Prawa UJ wydali oświadczenie, w którym uznali wprowadzenie stanu wojennego za nielegalne i bezprawne. W oświadczeniu zwrócili uwagę, że - zgodnie z Konstytucją PRL - w okresie Sesji Sejmu PRL Rada Państwa nie ma prawa do wydawania dekretów. Autorzy podnosili również fakt, że nie można przyjąć, że została zagrożona suwerenność Narodu i byt państwa uzasadniające wprowadzenie stanu wojennego. Nielegalne jest również powołanie tzw. Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Konstytucja PRL nie przewiduje takiego organu. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego jest więc juntą wojskową stojącą poza prawem. Powołanie się na Konstytucję PRL i praworządność jest więc hańbą i bezprawiem, wszystkie decyzje junty oparte są tylko na przemocy. Niepodporządkowanie się poleceniom junty nie stanowi naruszenia prawa.

14 grudnia - Rozpoczęły się strajki m.in. w Krakowskich Zakładach Elektronicznych "Telpod" (w strajku wzięło udział ok. 2500 pracowników), Instytucie Technologii Nafty w Krakowie (300 strajkujących - cała załoga), "Elbudzie", "CeBeA" (250 pracowników spośród 800), "Armaturze" (2500 pracowników), Akademii Medycznej w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim, Odlewni Żelaza w Charsznicy, Kopalni Soli w Bochni (strajk został rozbity w godzinach nocnych, udało się zbiec przewodniczącemu KZ "S" Józefowi Mroczkowi, który ukrywał się do 27 grudnia 1984 r.). W większości zakładów przyjęto postulaty, w których domagano się zniesienia stanu wojennego oraz uwolnienia internowanych. W "Elbudzie" strajk wybuchł po aresztowaniu w nocy Mieczysława i Ryszarda Majdzików. Rozpoczął go Zbigniew Sikorski, we współpracy z Bożeną Szewczyk, Zbigniewem Mikuliszynem i Wiesławem Łopatą. Po ośmiu godzinach strajk się zakończył.

14 grudnia - Komitet Strajkowy w HiL wydał uchwałę w sprawie przyczyny i celów strajków: rozważając zaistniałą sytuację postanowił:

  1. Nie przyjmować do wiadomości stanu wojennego.
  2. Kontynuować strajk, aż do przywrócenia normalnego życia i powrotu do zakładów pracy wszystkich aresztowanych.
  3. Nie przyjmować kart mobilizacyjnych.
  4. Nie wpuszczać na teren Kombinatu osób umundurowanych.
  5. W razie zdławienia naszej woli siłą i przemocą Komitet Strajkowy HiL podejmie strajk głodowy i wzywa wszystkich do solidarnego w nim udziału.

W przypadku dalszej niemożności jawnego zorganizowanego działania działalność "S" prowadzona będzie konspiracyjnie.

14 grudnia - Z Zajezdni MPK w Czyżynach zostało skierowanych 5 autobusów mających przewieźć na kombinat protestujących studentów. W sumie około 100 studentów wzięło udział w strajku w HiL.

14 grudnia - Strajk w WSW "Andoria" w Andrychowie.

14 grudnia - Rozpoczęły się strajki w FOS "Ponar" w Tarnowie, FSE "Tamel" Tarnów i Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowie. Organizatorami strajku w MPGK byli: Zdzisław Jasiewicz, Wacław Rutka, Franciszek Obal i Mieczysław Hańbicki.

14 grudnia - Rozpoczął się strajk pierwszej zmiany w "Gliniku" Gorlice. Zakończył się 16 grudnia po południu.

14 grudnia - Czterech członków KZ NSZZ "S" w Charsznickiej Odlewni Żeliwa w Charsznicy: Jan Miłek, Józef Słaboń, Józef Mazurek i Adam Skóra zostało aresztowanych za przywiezienie z Krakowa i rozprowadzenie ulotek. A. Skóra po przesłuchaniu został zwolniony. Pozostali otrzymali wyroki od 1 roku i 1 miesiąca do 1,5 roku pozbawienia wolności.

14-16 grudnia - Strajkowało Nowohuckie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Montin" (1800 osób).

14 - 16 grudnia - zastrajkowała Akademia Górniczo-Hutnicza. Przed rozpoczęciem strajku został internowany przewodniczący KZ NSZZ "S" Robert Kaczmarek. Strajk polegał na okupacji przez 400 osób budynku C-4. Z czasem ilość protestujących wzrastała, dołączyło też coraz liczniejsze grono profesorów. W nocy z 15 na 16 grudnia o godz. 3.00 nastąpiła pacyfikacja pawilonu C-4 AGH, w którym znajdowało się 500 osób. Ogółem zatrzymano i zamknięto ok. 50 osób.

14/15 grudnia - W nocy pacyfikacja Zajezdni MPK w Czyżynach.

15 grudnia - Rozpoczął się strajk w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego "Biproskór".

15 grudnia - ZOMO wdziera się do budynku "Ponaru" w Tarnowie. Aresztowani zostali m.in. Ryszard Strach, przewodniczący KZ "S" oraz Tadeusz Szmidt (zmarł kilka dni później na zawał serca).

15 grudnia - O godz. 4.30 wojsko i ZOMO spacyfikowało strajk w "Armaturze".

15 grudnia - W godzinach popołudniowych wojsko i ZOMO spacyfikowało strajk w ZPH w Bochni. Aresztowani zostali członkowie Komitetu Strajkowego.

15 grudnia - Zamarł protest w Zakładach Azotowych w Tarnowie.

15 grudnia - W HiL mszę świętą dla strajkujących odprawili o. dr Jacek Stożek, o. Julian Banachowicz, ks. Jan Bielański, ks. Józef Gorzelany, o. Niward Karsznia i ks. Stanisław Podziorny.

16 grudnia - Pacyfikacja kopalni "Wujek" w Katowicach. W jej wyniku - wskutek postrzelenia - zginęło 9 górników kopalni - Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon Zając, Jan Stawisiński oraz Joachim Gnida. 21 górników odniosło rany postrzałowe.

16 grudnia - O godz. 2.00 w nocy rozpoczęła się pacyfikacja strajku w HiL przez oddziały ZOMO. Bramy zakładu zostały rozbite 10 czołgami. W akcji wzięło udział 2 tysiące żołnierzy oraz 2150 funkcjonariuszy ZOMO. Po pacyfikacji z pracy zwolniono 2 tysiące pracowników Huty.

17 grudnia - Milicja brutalnie rozbiła manifestację na Rynku Głównym, która zawiązała się po mszy świętej w Kościele Mariackim. Milicja użyła armatek wodnych mimo 12 st. C mrozu. Również w Nowej Hucie interweniowało ZOMO - użyto gazów łzawiących. Wspólne nabożeństwa stały się najczęstszą okazją do ujawiania się Związku w okresie konspiracji.

18 grudnia - Złamano strajki w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie i Silników Elektrycznych w Tarnowie oraz w Kopalni Soli w Wieliczce.

18 grudnia - Ojciec Święty Jan Paweł II skierował list do gen. Jaruzelskiego: Wydarzenia ostatnich dni, wiadomości o zabitych i rannych Rodakach w związku ze stanem wojennym wprowadzonym od 13 grudnia nakazują mi zwrócić się do Pana Generała z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew polskiej krwi. [...] Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale, do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja. W tym samym dniu Ojciec Święty napisał w liście do internowanego Lecha Wałęsy: Zapewniam, że w tym szczególnie trudnym momencie całym sercem jestem z Panem i Jego Rodziną, ze wszystkimi, którzy cierpią. Nadzieje ludzi pracy, moich rodaków, gorąco polecam Temu, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i narodził się Marii Dziewicy.

23 grudnia - 50 literatów i naukowców podpisało petycję w sprawie zwolnienia wszystkich internowanych i aresztowanych po wprowadzeniu stanu wojennego.

28 grudnia - Odezwa Grupy Założycielskiej Koła Oporu Społecznego NSZZ "S" w Krakowie wzywająca do zakładania kół i zbierania informacji o aresztowanych i zaginionych, otaczania opieką rodzin osób dotkniętych terrorem, prowadzenia akcji informacyjnej, stosowania biernego oporu oraz nie poddawania się propagandzie (nie czytajmy gazet, nie włączajmy TV) i wzajemnej pomocy. Aby przetrwać czas terroru nie dajmy się zastraszyć! Niech lęk i płynąca z niego niewolnicza uległość nie skazi Ducha Narodu!

31 grudnia - W Załężu k. Rzeszowa przebywało ok. 1000 internowanych z Tarnowa, Rzeszowa, Nowego Sącza i Krakowa. 30 więźniów w ostatnich dniach grudnia podjęło głodówkę protestacyjną. Protest wynikał ze złego traktowania internowanych i zmuszania odwiedzających ich do oczekiwania na widzenia na mrozie przez osiem godzin.