Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Hutnictwa

W dniach 24 - 25 maja 2018 r. w Bukowinie odbyło się 48 Sprawozdawczo-Wyborcze WZD Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.Spośród wszystkich wybranych 56 Delegatów z całego kraju, Regionalna Sekcja Hutnictwa z Małopolski reprezentowana była przez 14 Delegatów reprezentujących zakłady hutnicze w naszym Regionie.

Gośćmi specjalnymi WZD byli : Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”, Wojciech Grzeszek Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego „S”, Stefan Dzienniak Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Obecny był również długoletni Przewodniczący Sekcji Adam Ditmer.

Dzień wcześniej, przed rozpoczęciem WZD odbyło się ostatnie posiedzenie Rady KSH mijającej kadencji, na którym zostały ustalone sprawy organizacyjne i proceduralne przed WZD.

Zebranie otworzył i gości przywitał Przewodniczący KSH Andrzej Karol. Do prowadzenia WZD zostali wybrani: Andrzej Gębara (AMP Kraków), Wojciech Krasuski (Celsa Ostrowiec), oraz Mirosław Nowak (AMP D. Górnicza). Zostały również wybrane Komisje: Skrutacyjna i Mandatowa oraz Komisja Uchwał i Wniosków.

Po otwarciu WZD głos zabrał Wojciech Grzeszek Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego jako gospodarz terenu witając wszystkich gości, krótko omówił sytuację krakowskiego hutnictwa i działania Małopolskiego WRDS ukierunkowane w stronę hutnictwa krajowego.

Kolejnym gościem zabierającym głos podczas obrad KSH był S. Dzienniak Prezes HIPH, który  szczegółowo przedstawił sytuację w polskim hutnictwie oraz relacje polskiego hutnictwa w świetle Europy i świata. Omówił też ostatnie zebrania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS), które odbyły się w Katowicach i w Krakowie z uwypukleniem wzrostu cen za wykup emisji CO.2 - co w niedalekiej przyszłości dla polskiego hutnictwa może być zabójcze. Mówił również o zagrożeniach związanych ze wzrostem cen energii, która jest ściśle powiązana ze wzrostem cen wykupu emisji CO-2 a ze względu na fakt, że hutnictwo jest przemysłem energochłonnym jest to kolejny czynnik na "być lub nie być" polskiego hutnictwa. Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes HIPH podziękował za współpracę Sekcji Hutnictwa „Solidarności” podkreślając ich zasługi: tematyczne dyskusje nt. hutnictwa na WRDS-ach, dyskusje na szczeblach ministerialnych, zaangażowanie przedstawicieli Sekcji Hutnictwa w ciągłe, systematyczne monitowanie odpowiednich władz oraz organizowanie różnych spotkań i paneli dyskusyjnych na szczeblach wojewódzkich i krajowym.

Podkreślił również, że to właśnie wielkie zaangażowanie działaczy KSH doprowadziło m.in. do potężnych inwestycji w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Zdzieszowicach czy w Ostrowcu i że to m.in. dzięki tym działaniom coraz lepiej postrzegane jest polskie hutnictwo zarówno w Polsce jak i na arenie europejskiej, stając się tym samym konkurentem dla innych krajów.

Jako ostatni gość głos zabrał Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” mówiąc o obecnych bolączkach pracowników i sytuacji w kraju. Szeroko naświetlił pozytywnie przyjętą przez Polaków niedawną "Ustawę o zakazie handlu w niedziele", która była zainicjowana przez NSZZ „S”. Podkreślił też, że Związek nie odpuszcza tematu powiązania stażu pracy z wiekiem pracowników podczas przejścia na emeryturę, tzn. 35 lat stażu pracy dla kobiet oraz 40 lat pracy dla mężczyzn.

Nawiązał także do sytuacji gospodarczej i przemysłowej w kraju dziękując za wysiłki Sekcji Hutnictwa w celu utrzymania miejsc pracy w hutnictwie, a co za tym idzie w innych gałęziach przemysłu ściśle powiązanych z naszą branżą. Wspomniał także o działaniach Sekcji Hutnictwa na arenie WRDS-ów i na szczeblu krajowym w walce o zmiany cen energii elektrycznej oraz wysokości opłat za wykup emisji CO-2. Przewodniczący P. Duda omówił wiele innych tematów nurtujących pracowników w kraju ale celowo ich tu nie opisujemy, bo są na bieżąco opisywane w Tygodniku Solidarność i innych periodykach.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się cześć sprawozdawcza WZD Sekcji Hutnictwa.

Na jej początku Przewodniczący Komisji Mandatowej, P. Orzeł odczytał protokół stwierdzający prawomocność zebrania wyborczego. Następnie Przew. Komisji Wyborczej A. Gębara odczytał protokół z wyborów w poszczególnych Sekcjach Regionalnych oraz Komisjach Międzyzakładowych z pozostałej części kraju. W imieniu Rady Sekcji Hutnictwa sprawozdanie przedstawił i szczegółowo je omówił Przew. KSH Andrzej Karol, które podczas głosowania zostało jednogłośnie przyjęte. Natomiast Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Renata Zielezińska odczytała protokół z prac tej komisji wnosząc o udzielenie absolutorium ustępującym władzom, co zostało jednogłośnie przegłosowane.

Po części sprawozdawczej przystąpiono do wyborów nowych władz Krajowej Sekcji Hutnictwa na kadencję 2018-2022.

Na funkcję Przewodniczącego KSH został zgłoszony dotychczasowy Przew. Andrzej Karol, który uzyskał mandat nowego Przewodniczącego.

W następnej kolejności została wybrana 21-osobowa RADA KSH w składzie której znalazło się 5 osób z Małopolski, są to: Czesław Bujak, Andrzej Gębara, Wiesław Jakubiec, Konrad Korepta oraz Paweł Orzeł, wszyscy z AMP Kraków.

Po wyborach władz wybrano 6 osobową Komisję Rewizyjną, Delegaci z Małopolski nie zgłaszali żadnych kandydatur.

Ostatnimi wyborami były wybory Delegatów do najwyższych struktur branżowych, czyli na Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. Sekretariat Metalowców jest jedną z największych struktur branżowych w naszym Związku i skupia 7 Krajowych Sekcji, oprócz Hutnictwa jeszcze Przemysł Motoryzacyjny, Zbrojeniowy, Lotniczy, Okrętowy, Metalowy i Elektromaszynowy.

Kongres Krajowego Sekretariatu Metalowców odbędzie się w Rytrze w dn. 25.06. br. gdzie będą wybierane najwyższe władze Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”.

Łącznie wybrano 21 Delegatów spośród których 5 jest z Małopolski, są to : Gębara Andrzej, Jakubiec Wiesław, Korepta Konrad, Orzeł Paweł oraz Smoła Jerzy.

Wszystkie wybory były tajne i przeprowadzała je Komisja Skrutacyjna której Przewodniczącym był Jerzy Warszawa (HPR Kraków).

Po wyborach Delegatów na Kongres oraz przyjęciu kilku Stanowisk i Uchwał WZD KSH zostało zakończone.

Jeszcze w tym samym dniu w późnych godzinach wieczornych ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna oraz Rada KSH.

Wybrano 7 osobowe Prezydium Rady, w składzie którego Andrzej Gębara został wybrany Wice Przewodniczącym – Skarbnikiem.

Andrzej Gębara